મનોરંજન

ખડખડાટ હાસ્ય જોક્સ

શિક્ષક – બાળકો બતાવો કે જૈન લોકો મોટાભાગે શ્રીમંત કેમ હોય છે ?
વિદ્યાર્થી – કારણ કે તેઓ ડુંગળી નથી ખાતા…