ફરવા લાયક સ્થળો મંદિરો - યાત્રા ધામ

જટાશંકર મહાદેવ -ગીરનાર

Water Fall at Jatashankar

જટાશંકર મહાદેવની જગ્યા -ગીરનાર પર્વત (જુનાગઢ) –

ફોટોગ્રાફ: વિશાલ સોલંકી
પેજ: જુનાગઢ ટુરીઝમ