ફરવા લાયક સ્થળો મંદિરો - યાત્રા ધામ

જટાશંકર મહાદેવ -ગીરનાર

જટાશંકર મહાદેવની જગ્યા -ગીરનાર પર્વત (જુનાગઢ) – ફોટોગ્રાફ: વિશાલ સોલંકી પેજ: જુનાગઢ ટુરીઝમ The featured image was randomly selected. It is an unlikely coincidence if it is related to the post.