લગ્નગીત

ઢોલ ઢમક્યા ને

હસ્તમેળાપ – વરપક્ષ

ઢોલ ઢમક્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા
વાજા વાગ્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા

હૈયાં હરખ્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા
પ્રેમે નીરખ્યા ને વરવહુના હાથ મળ્યા
જાણે ઈશ્વર ને પારવતી સાથ મળ્યા

જેમ નદી ને સરવરના જળ મળ્યા
એમ વર ને કન્યાના હાથ મળ્યા

જેમ દૂધમાં જાય સાકર ભળી
એમ વર ને કન્યાની જોડ મળી

જેમ શોભે લહેરો સાગરમાં
એમ શોભે વર-કન્યા માયરામાં

જેમ ઈન્દ્ર – ઈન્દ્રાણીની જોડ ઠરી
એમ વર ને કન્યાની જોડ મળી