મનોરંજન

ગુજરાતી શાયરી

યાદ આવી ગઈ ફરીથી આજ જૂની વારતા,
ઊડતી આવી પરી ને બાળપણ બેઠું થયું

The featured image was randomly selected. It is an unlikely coincidence if it is related to the post.