સુવિચાર

સુવિચાર

ગુલાબ એ સુંદર પુષ્પ છે તેથી ભગવાને તેના રક્ષાં માટે કંટક આપ્યાછે તમે પણ તેનામાં વિશ્વાસ રાખજો તમારા સુભ કાર્ય માટે તે હમેશા ત્યાં ઉભો જ હોય છે પણ તમારી ડગુમગુ થતી શ્રધાને લીધે તે તમને દેખાતો નથી…