મનોરંજન

ખડખડાટ હાસ્ય જોક્સ

શિક્ષક – ચંપક… બતાવ તો ભારતમાં કેટલા રાજ્ય છે ?
ચંપક : મેડમ.. નેટ પર જોવુ પડશે, સવાર સુધી તો 28 હતા.