નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે

નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવા ભરી સભાના રાજા
એવા જીગરભાઈના દાદા
નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવી ફૂલડિયાંની વાડી
એવી જીગરભાઈની માડી
નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવા અતલસના તાકા
એવા જીગરભાઈના કાકા
નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવા લીલુડાં વનના આંબા
એવા જીગરભાઈના મામા
નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવા હાર કેરા હીરા
એવા જીગરભાઈના વીરા
નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવી ફૂલડિયાંની વેલી
એવી જીગરભાઈની બેની
નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

Posted in લગ્નગીત

આ પણ વાંચો...

1)    ભાદર ગાજે છે 2)    બેની મેલ્યા ઢીંગલા મેલ્યા પોતિયાં
3)    માયરામાં ચાલે મલપતા 4)    પહેલું પહેલું મંગળિયું વરતાય રે
5)    પાવલાંની પાશેર 6)    ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે
7)    ગણેશ પાટ બેસાડિયે 8)    ગણપતી પૂજા કોણે કરી
9)    ખાંડો ખાંડો ચણોઠળીના પાંદડા રે 10)    કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ
11)    કેસરિયો જાન લાવ્યો જાન લાવ્યો રે… 12)    એકડો આવડ્યો
13)    મોટા માંડવડા રોપાવો 14)    પીઠી ચોળો રે પીતરાણી
15)    મારી બેનીની વાત ન પૂછો 16)    નગર દરવાજે
17)    ધીમી ધીમી મોટર હાંકો 18)    ચાલોને આપણે ઘેર રે
19)    રાય કરમલડી રે 20)    દૂધે તે ભરી રે તળાવડી
21)    દાદા એને ડગલે ડગલે 22)    દરિયાના બેટમાં
23)    છોરો કે’દાડાનું ‘પૈણું પૈણું’ કરતો’તો 24)    ઢોલ ઢમક્યા ને
25)    કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલી 26)    ઘરમાં નો’તી ખાંડ
27)    ગોર લટપટિયા 28)    પીઠી ચોળોને પંચકલ્યાણી
29)    કે’દુના કાલાંવાલાં 30)    કન્યા છે કાંઈ માણેકડું
31)    મારા નખના પરવાળા જેવી 32)    મોસાળા આવિયા
33)    લાડબાઈ કાગળ મોકલે 34)    લીલા માંડવા રોપાવો
35)    સીતાને તોરણ રામ પધાર્યાં 36)    હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો વરરાજા
37)    હેતે લખિયે કંકોતરી રે લોલ 38)    કાળજા કેરો કટકો મારો
39)    પરથમ ગણેશ બેસાડો રે