મનોરંજન

ખડખડાટ હાસ્ય જોક્સ

નિગ્રો મરી ગયો અને સ્વર્ગમાં ગયો.
સ્વર્ગમાં એંજીલે પૂછ્યુ – તમે કોણ છો ?
નિગ્રોએ એંજલને ઈમ્પ્રેસ કરવા કહ્યુ – હું ટાઈટેનિકનો હીરો છુ…
એંજીલ – (આશ્ચર્યમાં) ટાઈટેનિક ડૂબી ગયુ હતુ કે બળી ગયુ હતુ ?