લગ્નગીત

કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ

સાંજી

કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ
મોરલિયો બેઠો રે ગઢને કાંગરે
હોંશીલા વીરા કોયલને ઉડાડો રે આપણે દેશ
કોડીલા વીરા કોયલને ઉડાડો રે આપણે દેશ
કોયલ માંગે કડલાંની જોડ
મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી
કોયલને ઉડાડો આપણે દેશ
મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી
કોયલ માંગે ચૂડલાની જોડ
મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી
કોયલ માંગે ઝૂમખાની જોડ
મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી
કોયલ માંગે નથડીની જોડ
મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી
કોયલ માંગે હારલાની જોડ
મોરલિયો માંગે રે લાડણ લાડલી